پاک سازی خاک آلوده به نفت کوره به وسیله یونجه و چمن به همراه باکتری سودوموناس پوتیدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Phytoremediation of a fuel oil-contaminated soil using alfalfa and grass with pseudomonas putida bacterium