بررسی ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ درون محیط متخلخل پاره سنگی در جریان شامل رسوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Darcy Weisbach coefficient in porous media of rock fill dam in laden sediment flow