محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating evapotranspiration in green landscape by using SEBAL Method (Case Study: Mellat Park of Mashhad)