1. بررسی تأثیر رطوبت اولیه خاک بر شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 167-183

مجید محمودآبادی؛ هدی رجب پور


2. کاربرد روش درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پیش‌بینی کلاس‌های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 67-84

خلیل اله میرک زهی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری