کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: عمق استغراق
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقیِ منشعب از کانال

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 331-338

10.22069/jwfst.2016.8825.2249

یاسر شیخی؛ بابک لشکر آرا؛ مهسا والی پور