1. ارزیابی مدل آبدهی و سیاست بهره‌برداری استاندارد در تهیه منحنی فرمان بهره‌برداری (مطالعه موردی: سد مخزنی شهید رجایی)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 217-229

علیرضا عمادی؛ معصومه خادمی؛ ساحله کاکویی