1. کاربرد روش‌های شبکه‌ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 193-207

سجاد کریمزادگان؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


2. مقایسه عملکرد مدلهای ماشین بردار پشتیبان، برنامه ریزی بیان ژن وشبکه بیزین در پیش بینی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کشکان)

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 161-177

رضا دهقانی؛ حجت الله یونسی؛ حسن ترابی پوده


3. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی