1. تاثیر اسیدهای آلی بر رهاسازی برخی عناصر از دوکانی سپیولیت و پالیگورسکیت در شرایط شور

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 47-65

زینب جناغ؛ سعید حجتی؛ احمد لندی