1. تعیین شاخص‌های بافری و نیاز استاندارد فسفر در چهار ردیف ارضی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از همدماهای جذب سطحی (مطالعه موردی: اصفهان و شهرکرد)

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 89-103

مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری؛ حسین شریعتمداری