1. اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 239-254

جلال یار احمدی؛ علی رحیمی خوب