کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری اراضی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-149

10.22069/jwsc.2018.14263.2900

سروه مرادی؛ کمال نبی اللهی؛ سید محمد طاهر حسینی


2. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 211-225

10.22069/jwsc.2018.12068.2685

نازنین خطیرپاشا؛ سید محمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مریم اسدیان


3. شبیه سازی اثرات سناریوهای توسعه مناطق مسکونی بر رسوب با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه زیارت استان گلستان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 207-220

مهتاب فروتن؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین زینی وند؛ محید اونق؛ علی نجفی نژاد


4. اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی