1. ارزیابی شاخصهای هوادیدگی شیمیایی در رسوبات رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 53-73

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


2. برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 321-330

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی


3. تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


4. جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 95-112

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه


5. تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 91-109

محمد عباسی؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی


6. بررسی ارتباط بین عامل مدیریت پوشش در معادله جهانی فرسایش با شاخص‌های گیاهی در اراضی شیب‌دار لسی (مطالعه موردی: مزرعه گندم در حوضه توشن)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 307-311

محترم جنت علیپور؛ فرشاد کیانی؛ کامبیز علیپور


7. تأثیر کاربریهای جنگل، نهال‌کاری و جنگل تخریب‌شده بر میزان نفوذ، رواناب و رسوب حوضه‌ی شصت‌کلاته استان گلستان

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 139-153

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی