کلیدواژه‌ها = رسوب
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 191-206

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ سیداسدالله محسنی موحد؛ جواد مظفری


2. ارزیابی شاخصهای هوادیدگی شیمیایی در رسوبات رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 53-73

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


3. تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


4. برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 321-330

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی


5. جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 95-112

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه


6. تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 91-109

محمد عباسی؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی