1. استحصال آب از هوا با بهره گیری از دمای عمق زمین (نمونه موردی: بررسی کارآیی سیستم در شهر بندرعباس)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 297-305

امیرحسین جان زاده