1. اثر تراکم‌ پوشش‌گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین‌شیاری در ترانشه‌خاکبرداری جاده‌جنگلی‌ (مطالعه موردی : جنگل کوهمیان- آزادشهر)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 219-233

محمد هادی معیری؛ مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ حجت قربانی واقعی