1. قابلیت استفاده روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 187-202

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور