1. اثر نوع کاربری و کشت‌های زراعی متفاوت، برشکل های مختلف پتاسیم خاک (تاکید برکانی‌شناسی رس‌ها)

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 179-194

سهیلاسادات هاشمی