1. تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه‌های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 25-47

مهدی اروجلو؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی