1. تاثیر غنی‌سازی و تلقیح میکروبی بر بهبود خصوصیات کیفی ویناس چغندر قند برای استفاده در اراضی کشاورزی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 253-268

اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد