نویسنده = غلامرضا عزیزیان
تعداد مقالات: 4
1. شبیه‌سازی نرم‌افزاری تأثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 291-297

10.22069/jwsc.2018.13787.2855

محمد گیوه چی؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان


2. شبیه سازی پایداری کانال‌های آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 79-94

رضا میر؛ رضا بزرگمهر؛ غلامرضا عزیزیان؛ غلامحسین اکبری


3. مطالعه عددی پایداری کانال‌های آبرفتی مرکب با استفاده از نتایج تجربی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 71-89

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان


4. تحلیل کانال‌های آبرفتی پایدار با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 269-279

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان؛ رضا بزرگمهر