نویسنده = سعید رضا خداشناس
تعداد مقالات: 3
1. تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 29-51

10.22069/jwsc.2019.12333.2690

ابوالفضل مساعدی؛ مریم یزدان پرست؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سعید رضا خداشناس؛ علی گلکاریان


2. بررسی اثر بستر نفوذپذیر متخلخل در حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2018.14679.2967

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


3. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس