نویسنده = محسن شکل آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مواد مادری و تحول خاک بر مقدار و توزیع عمقی برخی فلزهای سنگین در خاک های منطقه کبودرآهنگ، همدان

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-20

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو