نویسنده = مهدی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأمان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 31-51

مهدی جعفری؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی