نویسنده = مجید باقرنژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم در خاک و جذب پتاسیم در گیاه ذرت

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 271-282

مجید باقرنژاد؛ المیرا لطفی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی