1. بکارگیری تکنیک‌های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 151-167

مرضیه رشیدی جوشقان؛ حسین علی بهرامی؛ قربانی واقعی