1. ارزیابی شاخصهای هوادیدگی شیمیایی در رسوبات رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 53-73

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


2. جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 95-112

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه


3. مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رسوبات معلق و بستر رودخانه‌ روضه‌چای

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 273-288

فرخ اسدزاده؛ سامان جلال زاده؛ عباس صمدی


4. آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 137-153

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده