1. طراحی سامانه کنترل خودکار به‌منظور توزیع عادلانه آب در شرایط کم‌آبی و نوسانات جریان ورودی، مطالعه موردی شبکه آبیاری رودشت

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 185-200

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


2. تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه‌های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 25-47

مهدی اروجلو؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی