1. تأثیر مدیریت چرای مراتع بر اشکال مختلف کربن آلی در دشت پنتی ایذه در استان خوزستان

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 113-129

علیرضا اوجی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی