1. ارزیابی شبیه‌سازی مؤلفه‌های بیلان آب سطحی توسط مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4 (مطالعه موردی: حوضه‌ی تویسرکان، استان همدان)

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1-24

عبدالله طاهری تیزرو؛ مهرانه خدامرادپور؛ محمد جواد مشهدیان