1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل، آرایش و مساحت صفحات نفوذناپذیر مستغرق بر مشخصه های جریان غلیظ

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 143-162

زهرا قربانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی