نویسنده = بابک لشکر آرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقیِ منشعب از کانال

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 331-338

یاسر شیخی؛ بابک لشکر آرا؛ مهسا والی پور