1. بررسی آلودگی هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین در خاک‌های پنج پالایشگاه نفت کشور

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 273-284

زهرا علی پور اسدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی