1. تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان


2. مقایسه هدررفت خاک از کرت‌های آزمایشی مستقر در بخش‌های مختلف یک جاده‌‌ جنگلی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 25-45

عطااله کاویان؛ عطا صفری؛ آیدین پارساخو