نویسنده = مهدی قمشی
تعداد مقالات: 2
1. اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل در مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 151-164

مجتبی کریمی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی


2. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی