نویسنده = اشکان یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرزه

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 219-232

10.22069/jwsc.2019.15481.3071

سید حمزه حسینیان؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اشکان یوسفی؛ اصلان اگدرنژاد