نویسنده = محمد رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 139-156

سحر نجفیان؛ محمد رضا یزدانی؛ آرش آذری؛ محمد رحیمی