1. مقایسه مدل‏های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 167-184

مهنوش فرزادمهر؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


2. بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 163-177

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی


3. ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-23

ثریا گلنارکار؛ محسن پوررضا؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیر آبادی زاده